ಖಾಸಗಿ ನೀತಿ

ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮದಂತೆ, ನೀವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲುಮಾಡದೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 29-Mar-2024 16:20