ಡೈರೆಕ್ಟರಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಶ್ರೀ ,ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ .323, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080) 22253414,22253424,
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ :cm@karnataka.gov.in

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ 444, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಾ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : (080) 22250388, (080) 22034810
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: pwdminister444@gmail.com

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ :

ಡಾ. ಎಸ್‌. ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ 335, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಾ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : (080) 22251449, 22034912
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : prs.pwd@gmail.com

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಸಿ.
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಸಂಖ್ಯೆ 334, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಾ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22251548, 080-22034852
080-22034834ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : secytech-pwd@karnataka.gov.in 

ಕ ರಾ ಹೆ ಅಯೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22126758/59/61, 22226262
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: piukship@gmail.com

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.

ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇಮೇಲ್

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ

ವಿಳಾಸ

1

ಶ‍್ರೀ ಶಂಕರಗೌಡ ಎಫ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ ಕೆ. ಇ.ಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

cpo.kship2018@gmail.com

080-22230510/
080-22230714

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

2

ಶ‍್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್ .ಕೆ. ಇ.ಎಸ್.,

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

pdkship@gmail.com / piukship@gmail.com

080-22226262

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

3

ಶ‍್ರೀ ರಫಿ ಅಹಮದ್ ಎಂ.ಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

caokship@gmail.com

080-22126028/
22126758/59/61 

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

4

ಶ್ರೀ «.¹. ¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgï

 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 1

se1kship@gmail.com

080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

5

ಶ್ರೀಮತಿ J. ಲಕ್ಷ್ಮು

 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 2

se2kship3@gmail.com

080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

6

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಲಲಿತ

 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 3(ಪ್ರಭಾರ)

se3kship2018@gmail.com

080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

7

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಲಲಿತ

 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 4

se4kship@gmail.com

080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

8

ಶ‍್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ನಿಶ್ಚಿತ್

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಣಕಾಸು (ಪ್ರಭಾರ)

kshipjca@gmail.com

 080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

9

ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ನಿಶ್ಚಿತ್

ಜಂಟಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ)

kshipjca@gmail.com

080-22117301

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

10


ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ

ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ)

kshipdc@gmail.com

080-22133562/ 22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

11

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಮಾಲತೇಶ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

eepiukship3@gmail.com

080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

12

²æ. ಜಿ.r PÀĪÀiÁgï

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪರಿಸರ)

se4kship@gmail.com

080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

13

ಶ್ರೀ ಕೆ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು- (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ)

aclaqbangdiv@gmail.com

 

ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅನೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

14

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಎನ್ ಮುದ್ನಾಳ್ ಕೆ ಎ.ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು- (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ)

aclqbgm@rediffmail.com

 

ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಡ,
CTS ಸಂಖ್ಯೆ 4855/56, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ
1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ,ಸದಾಶಿವ ನಗರ
ಬೆಳಗಾವಿ-590 001.

15

ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಕೆ ಎಲ್

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್(ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ)

kshipdc@gmail.com

080-22133562/ 22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

16

ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ ಎನ್

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿ

aokship@gmail.com

080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

17

ಶ್ರೀ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾದ್ರಿ

ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ(ಪ್ರಭಾರ)

acfkship@gmail.com

080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

18

ಶ್ರೀ ಕೆಂಚ್ಚಯ್ಯ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 1

aee4kship@gmail.com

080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

19

ಶ್ರೀ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾದ್ರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು – 2(ಪ್ರಭಾರ)

aee1kship@gmail.com

080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

20

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್.‌ ರಾಜಣ್ಣ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು – 3

aee3kship@gmail.com

080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

21

ಶ್ರೀ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾದ್ರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 4

aee4kship@gmail.com

080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

22

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಿ.ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ)

adkship2016@gmail.com

 080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

23

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಮೋಹನ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು-2 (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ)

hmohan1960@gmail.com

080-22126758/59/61

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

ಕ್ರ.ಸಂ

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು
ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳು

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇಮೇಲ್

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ

ವಿಳಾಸ

1

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್.ಎಂ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಪ್ರಭಾರ)

eekshiprnr@gmail.com

8373200654

9900133936

ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ನೀಲಯ

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ,

ಶ್ರಿ ರಾಮ ನಗರ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್

 ರಾಣೇಬೇನ್ನೂರು-581115

 

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಪ್ರಭಾರ)

aeekshipskpr@gmail.com

 

9448929764

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ, 1 ನೇ ಮಹಡಿ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ-577427

 

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜವಲಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshiprnbr@gmail.com

 

9448929764

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಕಛೇರಿ, ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಧನಂಜಯನಿಲಯ, ಚೋಳಮರದೇಶ್ವರ ನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೃಷಿ ಕಛೇರಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು -581115

 

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗದಗ

ಶ್ರೀಶೈಲ ಹೊನಕೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshipgadag@gmail.com

 

9448111327

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರಕಛೇರಿ C/o ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ್ತಪ್ಪ ಕೆ ರಾಜೂರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಚ್ಐಜಿ 44
1 ನೇ ಮಹಡಿ ಗದಗ, ಹುಡ್ಕೊ,
ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿಂಬಾಗ KHB ಕಾಲೋನಿ
ಗದಗ -582101

 

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗೋಕಾಕ

ಶ‍್ರೀ ಮಧುಸೂಧನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshipgokak@rediffmail.com

 

8277339188

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಯೋಗಿಕೊಳ್ಳ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಗರ
ಗೋಕಾಕ-591307

2

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ

ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ)

eekshipkrpet@gmail.com

 

9480323876

ಕೆಶಿಪ್ವಿಭಾಗ, 

#380, ಇಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಹಳೆ ಕೆಕ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ, HLB ಕಾಲೋನಿ, ಹೇಮಾವತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ – 571426. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

 

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ

ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ)

aeekshipsubkrpet@gmail.com

 

9480326989

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹೇಮಾವತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸಹೊಳಲು ರಸ್ತೆ,

 ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ – 571426.

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

 

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಾಗಡಿ

ಶ‍್ರೀ ಅರುಣ್ ಬಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshipmagadi@gmail.com

 

9513285018

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ, # 252A, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎದುರು ರಸ್ತೆ. ಎನ್ಇಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಗಡಿ -562120

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

3

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಜವಾದ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

eekshipdivbengaluru@gmail.com

 

9242394122

ಕೆಶಿಪ್ವಿಭಾಗ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಚೇರಿ ಕೆಶಿಪ ವಿಭಾಗ # 149 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಭಾರತ್‌ನಗರ ಹಂತ 1 ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಬಿಇಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ

 ಬೆಂಗಳೂರು -560091

 

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ.ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshipsdbng@gmail.com

 

9901680200

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ # 149 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಭಾರತ್‌ನಗರ ಹಂತ 1 ಈಸ್ಟ್‌ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಬಿಇಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು -560091

 

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ.ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ)

aeekshipchinthamani@gmail.com

 

9741562124

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ ತಾಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂಭಾಗ
ಚಿಂತಾಮಣಿ,

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ -563125

 

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಬಿ ರಾಜು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshipmys@gmail.com

 

9480028471

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಚೇರಿಯ ಪಕ್ಕ
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
ಚಾಮರಾಜನಗರ -571440

4

ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್, KSHIP ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಬಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

monitoringcellkshipbengaluru@gmail.com

 

9880084323

ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್, KSHIP ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
# F149 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಭಾರತ್‌ನಗರ ಹಂತ 1ಈಸ್ಟ್‌ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ
ಬಿಇಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು -560091

 
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 02-Sep-2023 13:00