ನಿಮ್ಮ ದೂರು ನೊಂದಾಯಿಸಿ
 
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
 1. ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
   ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ,
   ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ನೆಕ್ಷ್ ಕಟ್ಟಡ,
   ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ,
   ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
   ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: piukship@gmail.com
   pdkship@gmail.com
 2. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೆಂಟರ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ
  • ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22249981
  ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರವರೆಗೆ ಪಿಆರ್‌ಸಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
ನಿಮ್ಮ ದೂರಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ (ದೂರುಗಳ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ)
ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳು ಉತ್ತರಿಸಿದ ದೂರುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ದೂರುಗಳು 0 0 0
ನೌಕರರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ
ಹೆಸರು* :
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಅಥವಾ
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ:
ದೂರುಗಳ ವಿವರ
ದೂರಿನ ವಿವರಣೆ
ದೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ
ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ:
ದಿನಾಂಕ:
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ:
ವರ್ಗ:
ಪ್ಯಾಕೇಜ್/ಕೆಲಸ:
ವಿವರಣೆ:
ದೂರು ನೀಡಿದವರ ಹೆಸರು:
 
ವೃತ್ತಿ:
ವಿಳಾಸ:
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು:
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ:

ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ:
ದೂರಿನ ಪ್ರತಿ:
ಅಂತಿಮ ವರದಿ:
Complaint No Date Name Category Description Status Due Date Closed On
Loading Data from Server...
KSHIP road map
1009
1008
1007
1006
1005
1004
1003
1002
1001
4
104
3
102
2
1