ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು :
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ, ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ನೆಕ್ಷ್ ಕಟ್ಟಡ,
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22230510
080-22230714 Ext:201

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ :cpo.kship2018@gmail.com
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು :
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ, ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ನೆಕ್ಷ್ ಕಟ್ಟಡ,
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22249981 080-22126758/59/61 Ext:202
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : piukship@ gmail.com / pdkship@ gmail.com

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ :
ಬ್ಯಾಕ್ಎಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,
#587, ಕೆ.ಪಿ,ಸಿ ಲೇಔಟ್, ಕಸವನಹಳ್ಳಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560035.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-32911189
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : support@backend.co.in
www.backend.co.in

ವಿವರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ